HUISARTSENPRAKTIJK
ADRESGEGEVENS
TELEFOON
NIEUWS ITEMS
MEDEWERKERS
HERHAALRECEPT
E-CONSULT
KWALITEITSBELEID
PRAKTIJKACCREDITERING
PATIËNTENVOORLICHTING
GEZONDHEIDSTESTEN
DIENSTEN AANBOD
SOA SPREEKUUR
IDEEENBUS
PRIVACYREGLEMENT
DISCLAIMER
 
Home

KWALITEITSBELEID

 

 

 

 

 

Onze inzet is er op gericht om samen met de patiënt door middel van medische, maar ook sociale en psychologische, zorg te komen tot een voor die patiënt optimale kwaliteit van leven. Tegelijkertijd is onze inzet erop gericht om deze zorg zo doelmatig mogelijk te verlenen.

Waar nodig en wenselijk zoeken wij samenwerking met andere hulpverleners om dit doel te bereiken.

Op meerdere manieren geven we hier uitdrukking aan. Op deze pagina vertellen we er meer over.

 

  • Sinds juni 2008 is onze praktijk geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen genootschap, het NHG. Het standpunt van de NHG: "Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. "
    De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeterings-plannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen. Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg."  
  • In onze praktijkvoering laten wij ons leiden door de Standaarden van de NHG. Deze standaarden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk. Ze geven een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van een groot aantal ziekten die vaak voor komen in de huisartsenpraktijk.
  • Wij staan voor een verantwoord en doelmatig medicijngebruik. Om dit te waarborgen hebben we juist een proces afgerond om ons Farmacotherapeutisch Overleg (het FTO) op een hoger plan te tillen. In samenwerking met de praktijken van Bosscha, Kort en Milius, apotheek Boiten en het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, het DGV, functioneert ons FTO-overleg op dit moment op niveau 4, het hoogste niveau.
  • Wij nemen deel aan Ketenzorg Diabetes Mellitus. In deze diagnose behandel combimatie worden de (geanonimiseerde) gegevens van de diabetes patiënten, die bij ons onder controle zijn, verzameld en geanalyseerd. Deze analyses stellen ons in staat te beoordelen in hoeverre onze werkwijze voldoen aan de richtlijnen en op welke punten er verbeteringen zijn te bewerkstellingen. Op deze pagina vindt u er meer over.
  • We bieden alle mensen met een hoge bloeddruk en/of andere risicofaktoren aan om deel te nemen aan het cardio-vasculaire risico spreekuur. De bedoeling van dit spreekuur is om alle risicofactoren voor hart- en vaat-ziekten in kaart te brengen en samen met de patiënt te zoeken naar mogelijkheden om deze risico's te verlagen. U kunt er hier meer over lezen.
  • Alle mensen die astma of COPD hebben en niet bij de longarts worden gecontroleerd, kunnen bij ons deelnemen aan het astma/COPD spreekuur. Hier wordt door middel van longfunctie-onderzoek en vragenlijsten beoordeeld heo het met uw longen is gesteld en of de medicatie nog de juiste is.
  • Alle handelingen die de assistentes in het kader van patiëntencontacten verrichten, zijn in een protocol beschreven. De bedoeling hiervan is de kans of fouten of onzorgvuldigheden te minimaliseren.
  • Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven. Het telefoonnummer is 088 - 0229100. Wanneer u ontevreden bent of klachten hebt, stellen wij het zeer op prijs als u dit met ons bespreekt.

 

Als u in het rechter menu van deze pagina op de links klikt, krijgt u voor een aantal apart georganiseerde spreekuren inzicht in hoe wij dit kwaliteitsbeleid vormgeven.

 

 


ASTMA/COPD SPREEKUUR
DIABETES MELLITUS
CARDIO-VASCULAIR RISICO SPREEKUUR
Naar boven Copyright J.W. de With, 2023